Koordinatni sustavi globusnih digitalnih zemljopisa
Hrvoje Lukatela, Zagreb

Kontakt: http://www.lukatela.com/hrvoje/


Geodezija i digitalna računala

Malo se je koja klasična tehnička znanost primjenom digitalnih računala tijekom proteklih nekoliko desetljeća promijenila toliko kao geodezija. Tu su promjenu izazvali, i sve je nadalje određuju, dva čimbenika: jednoga bi mogli nazvati "vanjskim", a drugoga "unutarnjim". Vanjski je čimbenik sveudilj veća potreba, da se za informatičke sustave koji uključuju znanje o prostoru izmjeri, organizira i učini brzo pristupačnim stalno rastuća količina podataka o ljudskom okolišu, sa sve većom točnošću i pravodobnošću. Unutarnji je čimbenik ubrzano i stalno usavršavanje izvedbe geodetskih računanja, koje omogućuje neprekidni napredak u elektoničkoj računalnoj opremi.

U postupku gradnje svakog digitalnog zemljopisa jedna od najvažnijih odluka je ona o izboru kanoničkog načina prikazivanja položaja neke točke na zemljinoj površini pomoću brojeva; ili još točnije, brojevima u obliku u kakvom ih je moguće pohranjivati i obrađivati u digitalnom računalu. Ovaj kratki članak prikazuje jedan od mogućih pristupa tom problemu. Zašto problemu? Zato jer je izbor tog načina od velikog utjecaja na učinkovitost računalne opreme, koja pak postaje sve to kritičnija kako se povećava količina podataka i brzina kojom ih sustav mora obrađivati. Nesvrsishodno rješenje tog problema imati će teške poslijedice po isplativost sustava, a promijeniti ga naknadno rijetko će biti praktično, a vrlo često biti će to i sasvim nemoguće.

Koordinatni sustavi digitalnih zemljopisa

Vrijedi ponajprije razmotriti najvažnije korisne osobine koje izabrani način prikazivanja mora imati:

 1. Odnos izmedju brojeva koji definiraju položaj, i točaka na zemljinoj površini mora biti jednoznačan i mora pokrivati, sa podjednakim matematičkim osobinama, cijeli onaj dio zemljine površine na kojem se nalaze podaci koje sustav obraduje.
 2. Prostor u memoriji sustava mora biti čim bolje iskorišten. Očekujemo stoga, da će u idealnom slučaju broj jednoznačnih kombinacija koje se mogu prikazati onom širinom elementa računske memorije koji odgovara pohrani položaja jedne točke (recimo, 64 bita) biti jednak broju elementarnih površinskih čestica zemljine površine, dovoljno malenih da ih možemo, sumjerljivo potrebama točnosti sustava, aproksimirati točkom (za razliku od površine).
 3. Brojevi trebaju biti pohranjeni u takvom obliku da se matematičke operacije računske geodezije mogu izvoditi bar na dva krajnja načina: nešto sporije, ali sa maksimalnom točnošću koja će se od sustava zahtijevati, i brže, sa minimalnom točnošću, u onim prilikama kada je opravdano smanjiti zahtjeve točnosti u zamjenu za povećanu brzinu obrade.

Vrijedi posebno upozoriti, da među tim osobinama nema jedne, koja je bila od velike važnosti kad su se problemi računske geodezije rješavali "ljudskom rukom": potrebom, da brojčana vrijednost položajnog podatka, u svojoj kanoničkoj formi, bude neposredno razumljiva korisniku informatičkog sustava. To nije potrebno zato, jer će tek iznimno, i u vrlo malom postotku, točke koje sustav obrađuje biti (u brojčanom obliku, za razliku od njihovog slikovnog uobličenja na zemljovidu) predstavljene ljudskim očima, pa će, u onim rijetkim slučajevima kada to bude potrebno, prijetvorba internog koordinatnog podatka (naprimjer takvih brojeva o kakvima će biti riječ dalje u ovom prikazu) u onakav podatak kakav je korisnik navikao vidjeti (naprimjer, niz slova i brojeva koji pismom predstavljaju kutnu mjeru geografske širine i dužine) predstavljati sasvim zanemarivo opterećenje za sustav.

Ovaj prikaz takodjer podrazumjeva da je problem izbora geodetskog datuma (elipsoida i elipsoidnih koordinata točaka osnovne mreže) riješen, pa ćemo, kada govorimo o "koordinatnom sustavu", pretpostaviti da govorimo tek o načinu kako elipsoidne koordinate predstavljamo u računskom sustavu, a ne uključujemo razmatranja o tome kako se osnovna mreža, koja je sadržana u definiciji "geodetskog datuma", odnosi spram svojeg utjelovljenja na zemljinoj površini. Stoga, a i zato jer nas ovdje zanimaju prvenstveno matematičke osobine elipsoidnih koordinata, zanemariti ćemo pojmnovnu razliku izmedju geodetskih i geografskih koordinata, i upotrebljavati u daljnjem tekstu najširem krugu graditelja i korisnika sustava najpristupačniji termin: "geografske koordinate".

Domena podataka

U tradicionalnoj geodetskoj praksi izbor koordinatnog sustava skoro uvijek je bio integralni dio projekta početne izmjere neke administrativne jedinice: dakle strogo omeđene, relativno male (čak i u slučajevima cijelih drzava, "male" u usporedbi sa cijelom Zemljom) površine. Ako se međutim problem izbora rješava ne za određeni administrativno-tehnički projekt, već za uporabu u nekom informatičkom sustavu koji ce služiti velikom broju različitih digitalnih zemljopisa, na prizvoljno velikim i proizvoljno položenim prostorima, izbor koordinatnog sustava mora zadovoljavati i one slučajeve u kojima se prostorni podaci protežu diljem sveukupne površina planeta (Zemlje, a nerijetko već i njezinog satelita ili planetarnih susjeda). Premda svaka pojedinačna primjena takvog računskog sustava ne mora nužno obuhvatiti cijelokupnu planetarnu površinu, koordinate na osnovu kojih je informatički sustav izgradjen, morat će odgovoriti takvom zahtjevu.

U ovom prikazu predpostavljamo dakle, da je domena podataka cijela, nprekinuta planetarna površina, i da koordinatni sustav mora biti primjenjljiv, kako je prije spomenuto, ...sa podjednakim matematičkim osobinama..., na bilo kojem njezinom dijelu. Prije otprilike desetak godina počeli su se pojavljivti prvi veliki napudbeni proizvodi koji poštuju to načelo, a prvi je medju njima bio Geodetic DataBlade, Infomix-ovog (danas IBM) Dynamic Server DB sustava. (http://tinyurl.com/ysgcms). Programi prostornih računanja toga sustava zasnovani su na programskoj biblioteci u C jeziku, koja je sadržavala komponente o kojima je ovdje riječ. Produkt je originalno razvijen specifično za potrebe NASA-e, da bi ubrzo postao prvi komercijalno uspješni sustav za gradnju globusnih ili kontinentalnih prostornih baza podataka. Engleski je nadimak za takve prozvode, koji se sve više udomaćuje u geodetsko-informatičkoj praksi, "round-world GIS", pa bi ih mi mogli zvati, u možda nesto opširnijem ali zato i preciznijem obliku, "globusnim digitalnim zemljopisima".

Geografske koordinate

Sustav koordinata geografske dužine i širine vuče svoje korjene iz doba, kada je tek počela sazrijevati spoznaja o pravom obliku zemlje, a duboko je povezan sa prirodom oko nas. Geografska dužina odraz je, u kutnoj mjeri, odredjenog vremena koje je zemljina kugla provela u svojoj vrtnji, a širina je naprosto prosječna godišnja mjera komplementa kuta, pod kojom sunce sredinom dana obasjava dio njezine površine. Ta fundamentalna veza geografskih koordinata sa našim poimanjem prirode oko nas, čini ih intuitivno razumljivima ne samo geodetskom stručnjaku - graditelju prostornog informatičkog sustava, nego i svakom njegovom potencijalnom korisniku, pa i "čistim informatičarima" koji u takvoj gradnji sudjeluju. Više nego bilo koja druga mjera, ikada upotrebljavana u geodetskoj praksi, posebno pak neusporedivo više negoli lokalne ravninske koordinate različitih načina konformnog preslikavanju elipsoida u ravninu, geografske su koordinate ljudskoj mjeri prilagodjen, "prirodni način" brojevnog opisa položaja neke točke na zemaljskoj površini.

Nije stoga začudjujuce, da je tradicionalna kutna mjera geografske širine i dužine čest izbor koordinatnog sustava digitalnog zemljopisa, kada taj mora pokrivati cijelu zemljinu površinu. Takav će izbor zadovoljiti jedan dio maloprije postavljenih kriterija, ali će se teško ogriješiti o neke druge. Za uočavanje problema koje sa sobom donosi upotreba kutne mjere geografskih koordinata, a i za razmatranje alternativnih rješenja, korisno će biti poslužiti se slikom, kako slijedi.

Slika polja koordinatnih promjena

Ako zemljinu površinu preslikamo u ravninu, pa elementarjoj čestici podloge po kojoj crtamo pridodamo boju, koja se intenzitetom svojih komponenti mijenja proporcionalno sa veličiniom koordinatnih brojeva odgovarajuce čestice zemljine površine, dobit ćemo slike polja koordinatnih promjena (koje ćemo u daljnjem tekstu nazivati kratko "koordinatnim slikama"). Prva takva koordinatna slika (slika 1), u cilindričnoj projekciji, načinjena je tako, da se boja mijenja od modrozelene do crvene kako geografska širina raste od -PI/2 do +PI/2, a istovremeno od ljubičaste do žutozelene, kako se geografska dužina mijenja od -PI do +PI. Kombinirana boja mijenja se tako bez ikakvog diskontiuiteta, diljem cijelog dvodimenzionalnog polja slike, pa bi se na prvi pogled moglo zaključiti, da su i numerička svojstva koordinatnog sustava, odražena bojom na njegovoj slici, jednako tako kontinuirana diljem cijele domene podataka.

Koordinatna slika, fi - lambda, cilindrična projekcija 0, 0

Slika 1.

To naravno nije tako: dovoljno je pomaknuti centar cilindrične projekcije za PI/2 prema zapadu od početnog meridijana i ponoviti postupak (slika 2), da bi se na slici pokazalo, da je meridijan antipodan početnom meridijanu linija diskontinuiteta kutne mjere geografske dužine.

Koordinatna slika, fi - lambda, cilindrična projekcija 0, -PI

Slika 2.

Ako pak koordinatnu sliku kutne mjere geografske širine i dužine izvedemo u ortografskoj projekciji (slika 3), uočiti ćemo nešto još mnogo važnije: krajnje točke linije diskontinuiteta (sjeverni i južni pol) singularne su točke numeričke koordinatne domene, premda su te dvije točke u prirodi, po svim osebinama njihove prostorne geometrije, sasvim jednake bilo kojoj drugoj točki na globusu.

Koordinatna slika, fi - lambda, ortografska projekcija

Slika 3.

Uvesti u sustav singularne točke koje su uzrokovane samo načinom na koji mjerimo koordinate tamo, gdje ih u prirodnoj domeni podataka nema, bila bi velika pogreška: pri računanju bi onda morali očekivati (i naravno riješiti) sve one probleme koji su tipični za numeričke metode koje obradjuju koordinatne brojeve u okolišu singulariteta. Dok će računaru (to će reći čovjeku koji izvodi računanje) biti odmah očito da li u kontekstu nekog projekta treba ili ne treba brinuti o koordinatnim diskontinuitetima i singularitetima, za računalo (elektronički uređaj) nema takvoga olakšanja; pa se svaki pojedini program, programska rutina ili algoritam, koji se ikada tijekom radnog vijeka nekog sustava može susresti sa podacima u okolišu diskontinuiteta ili singulariteta, mora učiniti otpornim na numeričke nedaće koje se u takvom okolišu s pravom očekuju. Ugrađivanje takve otpornosti je proces koji ne samo da bitno poskupljuje gradnju napudbine, već - i što je često mnogo važnije - čini neusporedivo težim provjeru njezine točnosti i ispravnosti. Svaki dodatni posebni uvjet koji udvostručuje lokalnu lepezu programskog tijeka, doprinosi eksponencijanom povećanju broja globalno mogućih kombinacija programskog tijeka. Takove bi pak kombinacije trebalo, sve do poslijednje, nezavisno ispitati u svakom sustavu koji se želi provjeriti do potpunosti. Već i u mnogim jednostavnim programima tako će nešto biti teško izvedivo, dok će u kapitalnim napudbenim produktima to biti potpuno nemoguće, bez obzira na izdašnost proračuna ili raspoloživost vremena.

Uzgred možemo spomenuti jos jednu veliku manu računanja sa kutnim mjerama geografske širine i dužine: skoro svaki računski postupak morat ćemo započeti iznalaženjem trigonometrijskih vrijednosti kutnih kordinata, a završiti računanjem kuta iz vrijednosti neke njegove trigonometrijske mjere. Transcendentalne su funkcije relativno skupa operacija, pa premda, kao i algebarske operacije, postaju sve brže u novijim generacijama digitalnih procesora, odnos izmedju brzine algebarskih i trigonometrijskih operacija postaje sveudilj lošiji po ove druge, tako da ih u računanju treba izbjegavati, kad god je to moguće.

Kutne geografske koordinate samo su jedan od načina da se brojevima opiše prostorna orjentacija normale, koja definira položaj točke na površini rotacionog elipsida: ona može biti (slika 4) jednako tako jednoznačno određena svojim normaliziranim vektorskim komponentama i, j, i k, kao i kutevima fi i lambda. Ako dakle prihvatimo namjesto kutne mjere ta tri broja kao koordinate točke na površini elipsida, riješit ćemo se svih maloprije spomenutih neprilika, uz tek jedan ozbiljan prigovor, kojem se, kako ćemo vidjeti kasnije, može naći prikladno rješenje.

Normala na površinu rotacionog elipsoida

Slika 4.

Dalako najvažnija, i u gradnji informatičkih sustava (za razliku od "računanja rukom") najkorisnija osobina takvog koordinatnog sustava vidi se ako pogledamo koordinatne slike normale izražene u obliku vektora: ne samo da je polje boja kontinuirano u cilindričnoj projekciji (slika 5), nego je vidljivo da je polje boja bez ikakvih diskontinuiteta ili singulariteta, bez obzira kako i odakle promatramo površinu (slike 6 i 7). Možemo dakle reći, da je takav koordinatni sustav neprekdan i izometričan do one iste mjere do koje je neprekidna i izometrična domena podataka.

Koordinatna slika vectorskog oblika normale, cilindrična projekcija

Slika 5.

Koordinatna slika vectorskog oblika normale, ortografska projekcija (a)

Slika 6.

Koordinatna slika vectorskog oblika normale, ortografska projekcija (b)

Slika 7.

Funkcije koje pretvaraju geografske koordinate iz kutnog u vektorski oblik (i obrnuto) krajnje su jednostavne, pa ih ovdje uključujemo prvenstveno radi definicije programskih struktura i konstanti koje ćemo koristiti i u slijedećem odjeljku:

/* ========================================================================= */
/* Extracted from MLGP, a micro-library of geodetic primitives. hl, 2008/01. */

#include 

struct sDircos {    /* point on sphere or spheroid, direction cosine form */
  double dcx, dcy, dcz;      /* direction cosines for 3 cartesian axes */
  };
struct sLatLong {  /* point on sphere or spheroid, latitude/longitude form */
  double phi, lambda;                /* latitude, longitude */
  };
#define GP_FUZZ_SQUARE 2.458e-14

struct cdc64 {      /* CDC (concise direction cosines), 4-byte integers */
  int u, v;                     /* u: i or j; v: j or k */
  };
#define CDC64_UNDEF  -2147483647
/* ========================================================================= */
/* Stub, expected to be replaced with a compiler- and processor-specific   */
/* implementation that, presumably via assembler code, makes use of the   */
/* simultaneous derivation of sine and cosine offered on most FPU-s.     */
/* For instance, for GNU C compiler (gcc) and Intel 386+ FPU, use:      */
/* void gp_SineCosine(hf_type a, hf_type *s, hf_type *c) {          */ 
/*  asm("fsincos" : "=t" (*c), "=u" (*s) : "0" (a));            */
/*  }                                   */
void gp_SineCosine(double angle,          /* given angle in radians */
          double *pSin,              /* returned sine */
          double *pCos) {            /* returned cosine */
  *pSin = sin(angle);
  *pCos = cos(angle); 
  };
/* ========================================================================= */
/* Given latitude and longitude, return vector form of the normal. note that */
/* input value is assumed to be well-formed, no data checking is performed. */
void gp_LatLongToDircos(const struct sLatLong *pltln,   /* given lat/long */
            struct sDircos *pdcos) {     /* returned vector */
  double cosPhi, cosLmbd, sinLmbd;
/* ------------------------------------------------------------------------- */
  gp_SineCosine(pltln->phi, &(pdcos->dcz), &cosPhi);
  gp_SineCosine(pltln->lambda, &sinLmbd, &cosLmbd);
  pdcos->dcx = cosPhi * cosLmbd;
  pdcos->dcy = cosPhi * sinLmbd;
  return;
  }
/* ========================================================================= */ 
/* Given vector form of the normal, return latitude and longitude. note that */
/* input value is assumed to be well-formed, no data checking is performed. */
void gp_DircosToLatLong(const struct sDircos *pdcos,     /* given vector */
            struct sLatLong *pltln) {    /* returned lat/long */
  double aux;
/* ------------------------------------------------------------------------- */
  aux = pdcos->dcx * pdcos->dcx + pdcos->dcy * pdcos->dcy;
  pltln->phi = atan2(pdcos->dcz, sqrt(aux));
  if (aux < GP_FUZZ_SQUARE) pltln->lambda = 0.0;
  else pltln->lambda = atan2(pdcos->dcy, pdcos->dcx);
  return;
  }
/* ========================================================================= */

Skraćeni oblik vektorskih elipsoidnih koordinata

Prigovor koordinatnom sustavu koji smo izabrali očit je i jednostavan: ako za numerički opis položaja točke trebamo tri umjesto samo dva broja, povećat ćemo u jednakom omjeru količinu računalne memorije, koja je potrebna za prikaz nekog odredjenog skupa prostornih objekata. Rješenje je medjutim jednostavno, a nudi ga činjenica da je zbroj kvadrata komponenata normaliziranog vektora ravan jedinici. Vadjenje drugog korjena na digitalnim je procesorima operacija tek nešto malo "skuplja" od dijeljenja (vremenski najskuplje od četri osnovne algebarske operacije), a neusporedivo brža od izvodjenja tigonometrijskih vrijednosti iz njihovih kuteva. Zato je svrsishodno kao koordinate točke zadržati samo dvije od tri vektorske komponente normale, a onu treću, kada je potrebna za izvođenje računanja, izvesti iz druge dvije. Taj će postupak biti donekle sličan izvođenju trigonometrijskih vrijednosti pri početku računanja sa kutnom mjerom, ali sa tom razlikom, da je od takvog izvođenja neusporedivo brži. Jasno je takodjer i koju od tri komponente treba "odbaciti" kada točku pohranjujemo: onu, čija će promjena u nekom odredjenom iznosu imati najmanji utjecaj na položaj točke, dakle onu, koja ima najveću apslutnou vrijednost. Koordinatna slika takvog "skraćenog" vektorskog oblika normale u cilindričnoj projekciji vidi se na slici 8, a u ortografskoj projekciji na slici 9. Ta su dva prikaza uključena samo radi boljeg poimanja skraćenog oblika vektorskih elipsoidnih koordinata: linije diskontinuiteta tog sustava nemaju utjecaja na računanja, jer se ona vrše u punom, "tro-komponentnom" koordinatnom obliku.

Koordinatna slika skraćenog vectorskog oblika normale, cilindrična projekcija

Slika 8.

Koordinatna slika skraćenog vectorskog oblika normale, ortografska projekcija

Slika 9.

Elemente skraćenog oblika vektorskih koordinata moguće je pohraniti u memoriji sa različitom širinom zapisa, pa prema tome i sa različitom rezolucijom na zemljinoj površini. Ako, naprimjer, pohranimo svaki od dva broja sa onoliko znamenki koliko ih je moguće (uz potrebu da se zapiše i to koji je od tri broja ispušten i kojeg je on bio predznaka) pohraniti u 32-bitnom cjelobrojniku, zapisom točke u 64 bita postići ćemo prostornu rezoluciju od oko 15 milimetara u prirodi. Takav, vrlo kompaktan oblik zapisa koordinata točkaka neće dostajati za podatke geodetskih mreža ili detalja koji je određen terestičkom izmjerom visoke točnosti, ali će biti više nego dostatan za objekte kojima su koordinate određene, naprimjer, GPS-om (uključujući i diferencijalni GPS), fotogrametrijskim metodama ili daljinskim opažanjima. Primjer programskog koda dviju C funkcija, koje pretvaraju, u oba smjera, elemente normale u takav zapis, slijedi:

/* ========================================================================= */
/* Extracted from MLGP, a micro-library of geodetic primitives. hl, 2008/01. */
/* ========================================================================= */
#define CDC64_SCALE 2147483640.0

#define M_BIT_1 0x80000000                 /* high-order bit */
#define N_BIT_1 0x40000000                 /* one next to it */
#define BITS_OA 0x3fffffff   /* all other: to force vacated high bits to 0 */

#define TRUNC_INT(a) (BITS_OA & (((int)(a * CDC64_SCALE))>>2)) /* int is I4! */
#define RSTR_DBL(i) ((double)(((i)<<2) | 2) / CDC64_SCALE)

/* Given three-component vector form of spherical or spheroidal coordinates, */
/* return "concise" form, by dropping the component with the greatest    */
/* numerical value, scaling the magnitude of the other two so that they   */
/* will fit into a 32-bit integer each. Use the most-significant bits to   */
/* encode the order (i,j or k) and the sign of the dropped third component. */ 
void gp_DircosToCdc64(const struct sDircos *vct, /* given vector coordinates */
           struct cdc64 *cdc) {    /* returned "concise" form */
  double adi, adj, adk;
/* ------------------------------------------------------------------------- */
  adi = fabs(vct->dcx);
  adj = fabs(vct->dcy);
  adk = fabs(vct->dcz);

  if ((adi > adj) && (adi > adk)) {                /* drop i */
   if (vct->dcx > 0.0) {
     cdc->u = TRUNC_INT(vct->dcy);
     cdc->v = TRUNC_INT(vct->dcz);
     }
   else {                     /* swap to keep xOy RH */
     cdc->u = TRUNC_INT(-vct->dcy) | N_BIT_1;
     cdc->v = TRUNC_INT(vct->dcz);
     }
   }
  else if (adj > adk) {                      /* drop j */
   if (vct->dcy > 0.0) {
     cdc->u = TRUNC_INT(-vct->dcx);
     cdc->v = TRUNC_INT(vct->dcz) | N_BIT_1;
     }
   else {                     /* swap to keep xOy RH */
     cdc->u = TRUNC_INT(vct->dcx) | N_BIT_1;
     cdc->v = TRUNC_INT(vct->dcz) | N_BIT_1;
     }
   }
  else {                             /* drop k */
   if (vct->dcz > 0.0) {
     cdc->u = TRUNC_INT(vct->dcy);
     cdc->v = TRUNC_INT(-vct->dcx) | M_BIT_1;
     }
   else {                     /* swap to keep xOy RH */
     cdc->u = TRUNC_INT(vct->dcy) | N_BIT_1;
     cdc->v = TRUNC_INT(vct->dcx) | M_BIT_1;
     }
   }
  return;
  }
/* ------------------------------------------------------------------------- */
/* Given concise form of spherical or spheroidal coordinates, return their  */
/* full vector form, suitable for computations. This funcitin is the inverse */
/* of gp_DircosToCdc64().                          */
void gp_Cdc64ToDircos(const struct cdc64 *cdc,     /* given concise form */ 
           struct sDircos *vct) { /* returned vector coordinates */ 
  double du, dv, dw;
/* ------------------------------------------------------------------------- */
  du = RSTR_DBL(cdc->u);
  dv = RSTR_DBL(cdc->v);
  dw = 1.0 - du * du - dv * dv;
  if (dw < GP_FUZZ_SQUARE) dw = 0.0;
  else dw = sqrt(dw);
  if (cdc->v & M_BIT_1) {                  /* restoring k */
   if (cdc->u & N_BIT_1) {         /* flip kept, reverse computed */
     vct->dcx = dv;
     vct->dcy = du;
     vct->dcz = -dw;
     }
   else {
     vct->dcx = -dv;
     vct->dcy = du;
     vct->dcz = dw;
     }
   }
  else if (cdc->v & N_BIT_1) {                /* restoring j */
   if (cdc->u & N_BIT_1) {         /* flip kept, reverse computed */
     vct->dcx = du;
     vct->dcy = -dw;
     vct->dcz = dv;
     }
   else {
     vct->dcx = -du;
     vct->dcy = dw;
     vct->dcz = dv;
     }
   }
  else {                           /* restoring i */
   if (cdc->u & N_BIT_1) {         /* flip kept, reverse computed */
     vct->dcx = -dw;
     vct->dcy = -du;
     vct->dcz = dv;
     }
   else {
     vct->dcx = dw;
     vct->dcy = du;
     vct->dcz = dv;
     }
   }
  return;
  }
/* ========================================================================= */

Zamjena klasičnih geodetskih računanja, koja uptrebljavaju kutnu mjeru geografskih koordinata, sa njihovim inačicama koje upotrebljavaju vektorski oblik normale na elipsoid nadasve je interesantno područje računske geodezije, ali prelazi granice ovog članka. Spomenuti ćemo samo, za usporedbu, da je većina klasičnih računanja zasnovana na nekom postulatu diferencijalne geometrije na elipsoidnoj površini, koji se onda razvojem u red po rastućim potencijama elipsoidnog eksentriciteta dovodi do numeričkog rješenja sa točnošču primjerenom problemu koji se rješava. Kada se pak računa sa normalama u vektorskom obliku, namjesto razvoja u redove primjerenije je koristiti iterativne algoritme, koji, u svojem najčešćem obliku, u programskoj petlji naizmjence variraju u malim iznosima položaj normale u točki u kojoj je ona najbliža koordinatnom ishodištu, i onoga na elipsidnoj površini, a iteracija se zaustavlja kada su geometrijski uvjeti koji definiraju problem zadovoljeni - i opet - sa onakvom točnošću koja je primjerena problemu koji se rješava. No dok smo si u slučaju klasičnih računanja kriterij točnosti morali odabrati već pri razvoju programa, u slučaju iterativnih algoritama možemo tu odluku odgoditi sve do trenutka izvođenja programa, kada je mnogo lakše odrediti svakom pojedinom problemu primjerenu ravnotežu između potrebne točnosti i vremena kojeg će provedba računa zahtijevati.

...